PATTERN LIST

PATTERN LIST

  • KARAKAMI
  • KYO KARAKAMI TOKUSENSYUU
  • URUSHI KARAKAMI

M-101
kohrin-ohnami

M-102
koetsu-cho
M-103
koetsu-giri
M-104
korin-matsu

M-105
kohringiku

M-106
daisho-umenomaru
M-107
umenomaru
M-108
inahonami
M-109
tomoemizu
M-110
kanzesui
M-111
tobitsuyu-susuki
M-112
hosotsuyu-susuki

M-113
matsuba

M-114
yabure-shippo

M-115
futouzu

M-116
hosouzu

M-117
mirunomaru

M-118
tsubotsubo

M-119
namini-tsubotsubo

M-120
rikyu-ohgiri

M-121
rikyu-kogiri

M-122 senke-ohgiri-okiage

M-123
senke-chugiri-okiage

M-124
senke-kogiri-okiage

M-125
kirihaku-giri

M-126 kagehinata-hoteigiri
M-127 seiho-giri

M-128
yama-giri

M-129
hyotan

M-130
mukoumuki-usagi

M-131 hana-usagi

M-132
shinobu

M-133
ranno-hanachirashi

M-134
shibagaki

M-135
ichibusuji

M-136 nanasuji-ichimatsu

M-137
shunkyo-matsu

M-138
edaume

M-139
kagehinata-edazakura

M-140
boke-karakusa

M-141 keitoh

M-142
susuki

M-143 bunrei-zasa
M-144 syosohin

M-145
kuchikigumo

M-146 kotogasumi

M-147
kobangiku

M-148
gosu

M-149 hououcho-karakusa

M-150
nejigiku

M-151 kiku karakusa
M-152 botan karakusa

M-153
hasu

M-154
suzume-gata

M-291
rikyu-chugiri

M-201
hyotan

M-202
hana-usagi

M-203
kacho-tsukuritsuchi

M-204
shikibana

M-205
sakura-no-hanachirashi

M-206
aoi

M-207
shinobuno-maru

M-208
tsuta

M-209
momiji

M-210
koriume

M-211
wachigai

M-212
enshu-donsu

M-213
kasamatsu

M-214
oridzuru

M-215
futouzu

M-216
hosouzu

M-217
matsu-karakusa

M-218 namini-tsubotsubo

M-219
tsubotsubo

M-220
senke-kogiri-okiage

M-221
senke-chugiri-okiage

M-222 senke-ohgiri-okiage

M-223
rikyu-kogiri

M-224
rikyu-chugiri-chirashi

M-225 rikyu-ohgiri
M-226
kohmori-giri

M-227
gosan-kawari-giri

M-228
kohrin-giri
M-229 koetsu-giri

M-230
matsuba

M-231
hosotsuyu-susuki
M-232
yabure-shippo
M-233
namigashirani-uzu

M-234
kanzesui

M-235 kohrin-giku

M-236
tessen

M-237
tohdaiji-gata

M-238
tenjin-karakusa

M-239
akikusa

M-240
fuyohbotan-karakusa

M-241
kiku-karakusa

M-242
tenjokoshi-kohshi

M-243
yokodan

M-244
ichibusuji

M-245
nanasuji-ichimatsu

M-246
kawari-karakusa

M-247
kotogasumi/ryuno-maru

M-248
kuchikigumo

M-249
ohgumo

M-250
kawari-ryu

M-251
houou-maru

M-252
ouchi-giri

M-253
fujifuse-cho

M-254
hishidzuru

M-292
namini-urokodzuru

M-255
sangoshi

M-256
sangoshi-shirokuchi

M-257
asagi-torinoko

M-258
koinezumi-torinoko

M-259
shiracha-torinoko

M-260
sakurairo-torinoko

M-261
usuakakoh-torinoko

M-262
haijiro-torinoko

M-263
taireishi

M-264
tesuki-sangoshi

M-265
tesuki-sangoshi
kirajibiki

M-266
tesuki-sangoshi
usuchakirajibiki

M-267
tesuki-sangoshi-
uguisuirojibiki

UK-501
edaume

UK-502
akikusa

UK-503
budo-karakusa

UK-504
boke-karakusa

UK-505
mokume

UK-506
bunrei-zasa

UK-507
kirikarakusa

UK-508
kasamatsu

UK-509
tomoemizu

UK-510
nami moyou