PATTERN LIST

PATTERN LIST

  • KARAKAMI
  • KYO KARAKAMI TOKUSENSYUU
  • URUSHI KARAKAMI
M-101
kohrin-ohnami
M-102
koetsu-cho
M-103
koetsu-giri
M-104
korin-matsu
M-105
kohringiku
M-106
daisho-umenomaru
M-107
umenomaru
M-108
inahonami
M-109
tomoemizu
M-110
kanzesui
M-111
tobitsuyu-susuki
M-112
hosotsuyu-susuki
M-113
matsuba
M-114
yabure-shippo
M-115
futouzu
M-116
hosouzu
M-117
mirunomaru
M-118
tsubotsubo
M-119
namini-tsubotsubo
M-120
rikyu-ohgiri
M-121
rikyu-kogiri
M-122
senke-ohgiri-okiage
M-123
senke-chugiri-okiage
M-124
senke-kogiri-okiage
M-125
kirihaku-giri
M-126
kagehinata-hoteigiri
M-127
seiho-giri
M-128
yama-giri
M-129
hyotan
M-130
mukoumuki-usagi
M-131
hana-usagi
M-132
shinobu
M-133
ranno-hanachirashi
M-134
shibagaki
M-135
ichibusuji
M-136
nanasuji-ichimatsu
M-137
shunkyo-matsu
M-138
edaume
M-139
kagehinata-edazakura
M-140
boke-karakusa
M-141
keitoh
M-142
susuki
M-143
bunrei-zasa
M-144
syosohin
M-145
kuchikigumo
M-146
kotogasumi
M-147
kobangiku
M-148
gosu
M-149
hououcho-karakusa
M-150
nejigiku
M-151
kiku karakusa
M-152
botan karakusa
M-153
hasu
M-154
suzume-gata
M-291
rikyu-chugiri
M-201
hyotan
M-202
hana-usagi
M-203
kacho-tsukuritsuchi
M-204
shikibana
M-205
sakura-no-hanachirashi
M-206
aoi
M-207
shinobuno-maru
M-208
tsuta
M-209
momiji
M-210
koriume
M-211
wachigai
M-212
enshu-donsu
M-213
kasamatsu
M-214
oridzuru
M-215
futouzu
M-216
hosouzu
M-217
matsu-karakusa
M-218
namini-tsubotsubo
M-219
tsubotsubo
M-220
senke-kogiri-okiage
M-221
senke-chugiri-okiage
M-222
senke-ohgiri-okiage
M-223
rikyu-kogiri
M-224
rikyu-chugiri-chirashi
M-225
rikyu-ohgiri
M-226
kohmori-giri
M-227
gosan-kawari-giri
M-228
kohrin-giri
M-229
koetsu-giri
M-230
matsuba
M-231
hosotsuyu-susuki
M-232
yabure-shippo
M-233
namigashirani-uzu
M-234
kanzesui
M-235
kohrin-giku
M-236
tessen
M-237
tohdaiji-gata
M-238
tenjin-karakusa
M-239
akikusa
M-240
fuyohbotan-karakusa
M-241
kiku-karakusa
M-242
tenjokoshi-kohshi
M-243
yokodan
M-244
ichibusuji
M-245
nanasuji-ichimatsu
M-246
kawari-karakusa
M-247
kotogasumi/ryuno-maru
M-248
kuchikigumo
M-249
ohgumo
M-250
kawari-ryu
M-251
houou-maru
M-252
ouchi-giri
M-253
fujifuse-cho
M-254
hishidzuru
M-292
namini-urokodzuru
M-255
sangoshi
M-256
sangoshi-shirokuchi
M-257
asagi-torinoko
M-258
koinezumi-torinoko
M-259
shiracha-torinoko
M-260
sakurairo-torinoko
M-261
usuakakoh-torinoko
M-262
haijiro-torinoko
M-263
taireishi
M-264
tesuki-sangoshi
M-265
tesuki-sangoshi
kirajibiki
M-266
tesuki-sangoshi
usuchakirajibiki
M-267
tesuki-sangoshi-
uguisuirojibiki

UK-501
edaume

UK-502
akikusa

UK-503
budo-karakusa

UK-504
boke-karakusa

UK-505
mokume

UK-506
bunrei-zasa

UK-507
kirikarakusa

UK-508
kasamatsu

UK-509
tomoemizu

UK-510
nami moyou